Klauzula Informacyjna

Centrum Edukacyjne Omnibus Małgorzaty Starzyńskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacyjne Omnibus Małgorzaty Starzyńskiej z siedzibą przy ul. Składowa 1/1, 73-110 Stargard, tel 91 578 22 03, adres  e-mail: omnibus@stargard.com.pl
  2. Administrator danych kontakt : omnibus@stargard.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji odpowiedniej formy szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w wybranej formie kształcenia.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz CEO,

– operatorzy pocztowi i kurierom,

– bankom w zakresie realizacji płatności,

– podmiotom świadczącym na rzecz CEO usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na CEO przez przepisy prawa,

– organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych,

– organy i podmioty których przekazywanie danych jest konieczne ze względu na realizację usługi szkoleniowej.,

  1. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów,
  2. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
  3. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,
  4. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.